มอบรางวัล พระพฤหัสบดี และทุนมูลนิธิทวี ฯ พ.ศ. 2561

วันที่ 16 มกราคม 2562 นาย วิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานพิธีเปิด
งานวันครู จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2562 มอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
– รางวัล ”พฤหัสบดี”ประจำปี 2561 ประเภท ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ระดับจังหวัด จำนวน 7 ราย
1. นางจุฑาทิพ ค้าผล ตำแหน่ง นักทรัพย์กรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ สพม. 17
2. นางณัฏฐนิจ พงษ์พานิช ตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์) สพป.จบ. 1
3. นางสมจิตต์ ขุนจันทึก ตำแหน่ง ครู โรงเรียนลาซาล (มารดาพิทักษ์) สพป.จบ. 1
4. นางรจนา เมธวัน ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 สพป.จบ. 2
5. น.ส.จิรพรรณ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
6. นางสุริศา ริมคีรี ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. 17
7. นายมนตรี ทัดเทียม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต1
– ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุญยเกตุ ประจำปีการศึกษา 2561 นายจีรศักดิ์ สมศรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
185439

185440

185441

185442
185303