มอบพวงหรีด

มอบพวงหรีด แก่ทายาทของสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถึงแก่กรรม นายบุญยัง  ใจแกล้ว  ณ วัดโขมง อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี

 

ii