ภารกิจผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัดจันทบุรี และคณะทำงานครูจิตอาสา

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

พร้อมคณะทำงานครูจิตอาสา ออกเยี่ยมเยียนครูตามโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูฯ) ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.นางนวลจันทร์ สวัสดี

2.นางประเพียร งามขำ

3.นางสาวมานะ เวชวิธี

4.นางสุนันทา กมุทโยธิน