ประชาสัมพันธ์ กรณีเรื่องร้องเรียนการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.

***ประชาสัมพันธ์ กรณีเรื่องร้องเรียนการเก็บเงินสงเคราะห์รายศพสมาชิกช.พ.ค.,ช.พ.ส.สรุปว่าเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฏหมายประธานผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยให้ยุติการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวตามมาตรา 28(3)แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ.2552 ***