บริการนอกสถานที่ “โปร่งใส ทันสมัย ใส่ใจบริการ”

สุกิม1 สุกิม2 สุกิม3 สุนิสา1 สุนิสา2 สุนิสา3

วันที่ 10 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี ออกหน่วยให้บริการบันทึกปากคำนอกสถานที่   ดังนี้ 

1.ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ชพค. รายนางสุนิสา แพทย์รังษี ช.พ.ค.เลขที่ 811496

2.ทายาทผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิก ชพส. รายนางสุกิม ใจสุทธิ ช.พ.ส.เลขที่ 2766