คณะทำงานครูจิตอาสาลงพื้นที่เยี่ยมครูตามโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยฯ)

579663 S__9429001

579664 578474 S__9420861

579627 S__9429005

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะทำงานครูจิตอาสา ลงพื้นที่ออกเยี่ยมครูที่ป่วยฯ ตามโครงการครูช่วยครู(กิจกรรมครูดูแลครูที่ป่วยและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และเพิ่มสวัสดิภาพให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุของจังหวัดจันทบุรี
จำนวน 8 ราย ดังนี้

1.คุณครูฉาย วงษ์กำปั่น

2.คูณครูชม สวัสดิมงคล

3.คุณครูชุมพร ภิบาลญาติ

4.คุณครูบัญญัติ ปาลวงษ์

5.คุณครูวัฒนา จันทเลิศ

6.คุณครูสุวิทย์ จันทเลิศ

7.คุณครูอนันต์ ธรรมเกษร

8.คุณครูสุรางค์ ลีลาวัตร