การอบรมโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลฯ และมอบวัสดุเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า แก่สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี

11 12 13 14 15 16 17 18 19

การจัดอบรมตามโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกคุณธรรม

นายอานนท์ สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดจันทบุรี

ให้เกียรติเป็นวิทยากร ให้ความรู้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในเรื่องการส่งเสริมธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสำนึกคุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นเกราะ

ป้องกันการทุจริต ความไม่โปร่งใสในหน่วยงาน

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และได้เดินทางไปมอบวัสดุที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID19

ณ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดจันทบุรี สังกัดกระทรวงยุติธรรม