การประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร