ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดจันทบุรี
19,21 ถนน แผ่นดินทอง 2 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทรศัพท์ 0 3931 2066-7  โทรสาร 0 3931 2066-
e-mail : chanthaburi@otep.mail.go.th